Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
Om mig


Aikido
AIKIDO
Den fredliga kampkonsten

AIKIDOTEKNIKER

Keikogi — klädsel

Rei — bugning

Zazen — meditation

Aikitaiso — uppvärmning

Taisabaki

Ukemi

Stretch och styrka


Kogeki — attacker

Greppattacker

Slagattacker

Atemi


Suwariwaza

Hanmi handachiwaza

Omote, ura

Sotokaiten, uchikaiten


Katamewaza — grepp

Ikkyo

Nikyo

Sankyo

Yonkyo

Gokyo

Hijikime osae

Kaiten osae


Nagewaza — kast

Kokyuho

Kokyunage

Koshinage

Aikinage

Shihonage

Kotegaeshi

Iriminage

Tenchinage

Kaitennage

Udekimenage

Aikiotoshi

Jujigarami

Ushiro kiriotoshi


Kaeshiwaza — kontring

Taninzugake — mot flera

Tantodori — mot kniv


Ken — svärdet

Suburi

Aikiken

Tachidori

Iaido


Jo — staven

Suburi

Kata

Aikijo

Jo — ken

Jodori


AIKIDO

Aikidotekniker


Ordlista för aikido


Magisk kampkonst


Lennart Linder


Budokrönikor


Budolexikon


Aikidoboken


Aikido på Enighet i Malmö


Aikido på engelska


Mina romaner
Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.


Mina fackböcker
Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.


Aikidotekniker

Jo kata

Jo 31-kata i fyra riktningar (shiho). Fler videoklipp på mitt YouTube-konto.


Kata är ett mycket vanligt sätt att träna jo, eftersom dessa förutbestämda rörelsescheman innehåller en stor mängd av teknikerna och dessutom låter dem utföras flytande, nagare. Man ska minnas att aldrig stå kvar på samma ställe från en teknik till nästa. Antingen vrider man kroppen i ideliga taisabaki, stiger fram eller backar. I aikido är det av största betydelse att inte bli en fixerad måltavla, därför rör man sig hela tiden bort från varje position som partnern skulle kunna ta sikte på.

       Det finns en speciell karaktär över rörelsemönstret i jo kata, som just har att göra med stavteknikernas flexibilitet och mjuka övergångar. Lite grann som själva staven tenderar kroppen att pendla, svänga och liksom gunga. Man stannar aldrig i en fixerad position. I samma ögonblick som man utdelat en stöt eller ett hugg vänder sig kroppen mot nästa riktning och rörelse — nästan som en boll studsar mot ett plank. Även om man tränar långsamt och markerar varje teknik tydligt, ska denna känsla av oavbruten rörelse finnas i kroppen.

       I aikidons jodo tränas framför allt tre kata, som har namn efter hur många rörelser de innehåller: 31, 22 och 13. Den mest kända och tränade är den första av dessa, så jag nöjer mig med att beskriva den.

31 kata börjar i grundpositionen där vänster fot står lite framför den högra och staven står lodrätt framför vänsterfoten. Vänster hand håller mjukt i staven, ungefär två decimeter från dess övre ände. Här följer de 31 momenten. När det räcker anger jag blott namnet på tekniken, som i så fall finns beskriven tidigare.
1  Kaeshi tsuki mot magen.
2  Lyft staven över huvudet, så att främre änden lutar ner mot den tänkta partnerns hals eller ansikte — jodan uke. Backa samtidigt snett åt höger.
3  Stig fram med vänsterfoten och gör kaeshi tsuki mot magen.
4  Lyft staven och backa som i andra momentet.
5  Flytta fram högerhanden till den vänstra, vänd på staven och flytta vänsterhanden till den bakre änden. Stig fram med höger fot och hugg yokomen mot partnerns vänstra tinning.
6  Gör kirikaeshi som med svärd, kliv fram med vänster fot och hugg yokomen mot partnerns högra tinning.
7  Vänd på stället helt om och gör yokomen mot en ny tänkt partners vänstra tinning.
8  Precis samma steg och hugg som i sjätte momentet.
9  Fortsätt svepet med staven runt och nedåt. Kliv samtidigt med högerfoten runt bakom den vänstra. Vid svepets slut står man åter riktad framåt, med högerfoten långt tillbaka och staven lutande nedåt på höger sida.
10 Backa med vänster fot och håll upp staven som i moment två och fyra, jodan uke, men denna gång med höger hand främst på staven.
11 Gör kirikaeshi, stig fram med vänsterfoten och hugg yokomen mot partnerns högra tinning.
12 Släpp med vänsterhanden, dra tillbaka staven och grip dess båda ändar. Backa samtidigt snett åt höger.
13 Stig fram med vänster fot och gör choku tsuki mot jodan.
14 Höj staven och backa som i moment två och fyra.
15 Sväng runt staven över huvudet, som i kirikaeshi, men byt på vägen handfattningar, så att vänster griper i bakre änden och höger några decimeter längre fram. Stig fram med höger fot och hugg yokomen mot partnerns vänstra tinning.
16 Dra tillbaka staven på vänster sida, så att höger hand griper i dess främre ände och vänstern ungefär mitt på. Backa samtidigt med vänsterfoten.
17 Kliv fram med vänster fot och gör gedan gaeshi.
18 Snurra staven på höger sida så att höger hand kan gripa i dess bakre ände. Backa samtidigt snett åt höger.
19 Stig fram med vänster fot och gör choku tsuki mot gedan, knähöjd.
20 Gör som moment fjorton och femton, men hugg gedan, mot partnerns vänstra knä.
21 Backa och sjunk ner med vänster knä mot golvet, och dra tillbaka staven som i moment sexton.
22 Stå upp och dra staven över på höger sida, så att den ände högerhanden håller om blir den bakre. Kliv fram med vänster fot och stöt framåt mot chudan, magen. Observera att högerhanden, som utför stöten, är vänd med handryggen mot golvet.
23 Snurra staven och backa som i moment arton.
24 Flytta fram vänsterfoten och gör choku tsuki mot magen. Högerfoten följer naturligt efter.
25 Dra tillbaka staven, flytta fram vänsterfoten ännu mer och gör ännu en choku tsuki. Också nu följer högerfoten med.
26 Backa snett åt höger och dra tillbaka staven på höger sida av kroppen, grip med vänsterhanden om dess främre ände, med högerhanden några decimeter längre bak.
27 Kliv tillbaka med vänster fot och gör gedan gaeshi.
28 Höj staven i en båge på vänster sida och stöt fram mot partnerns hals eller ansikte.
29 Backa snett åt vänster och snurra staven på vänster sida av kroppen, grip med vänsterhanden vid bakre änden.
30 Flytta fram höger fot och gör choku tsuki — observera att positionen är spegelvänd mot vanlig choku tsuki.
31 Gör kirikaeshi, kliv fram med vänster fot och hugg yokomen mot partnerns högra tinning.

       Man avslutar med att dra tillbaka vänsterfoten en bit och sänka ner staven så att dess ände åter hamnar framför foten — precis som när man började. Man bör nu stå på ungefär samma punkt som då.


31-kata shiho

Här är en variant på 31-kata utförd i fyra riktningar (shiho) i stället för de vanliga två. Den finns, med videofilmer, på min engelska hemsida:
31-kata shiho


Aikibatto jo

Information om aikibatto jo, ett system för stavövningar, finns på min engelska hemsida:
Aikibatto jo


Mina aikidoböcker

Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.

Aikido — den fredliga kampkonsten, av Stefan Stenudd.
Aikido — den fredliga kampkonsten

Här är min bok om aikido, den fredliga kampkonsten, dess grunder och principer. Den innehåller inte teknikbeskrivningar, utan berättar om filosofin och tankarna bakom aikido.


Attacks in Aikido, by Stefan Stenudd. Attacks in Aikido

How to do Kogeki, the Attack Techniques
All the attack techniques in aikido explained and how to do them correctly.


Aikibatto, by Stefan Stenudd. Aikibatto

Sword Exercises for Aikido Student
The aikibatto sword and staff exercises for aikido students explained, with practical and spiritual aspects of the sword arts, equipment for training, and more.